સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
જતીન વી. મહેતા
ચીફ ઓફીસર શ્રી

 ધોળકા નગરનો ઈતિહાસ  નગરપાલિકાની પ્રવૃતિઓ
ભારતના ઐતિહાસિક નગરોમાં ધોળકાનું સ્થાન આગવું છે. જો કે ધોળકાની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ તે વર્ષની આધારભૂત માહિતી મળતી નથી. પરંતુ એક માન્યતા એવી પ્રવર્તે છે કે મહાભારતમાં વિરાટનગર નામે જે નગરનો ઉલ્લેખ છે તે આજનું અર્વાચીન ધોળકા છે.

જન્મ મરણ નોંધણી
વહીવટી આયોજન
પાણી પુરવઠા યોજના
ગટર વ્યવસ્થા
રસ્તાઓની સફાઈ
રસ્તા પર લાઈટ
ઘર સુધી પાકો રસ્તો
કચરાનો નિકાલ
ધોળકા નગરની આજુબાજુ કોઈ નદી કે બંધ નથી. તેથી પાણી પુરવઠા માટેનો મુખ્ય આધાર ભૂગર્ભ જળ છે. ધોળકા નગરપાલિકાએ મીઠી કુઈ, મેનાબહેન ટાવર, પ્રહલાદ વાડી, બ્રાહ્મણપીઠ, સાજી તલાવડી એમ કુલ પાંચ જગ્યાએ બોર કર્યા છે. આ બોરમાંથી પાણી ખેંચી તેનું વિતરણ કરવા માટે બે ઓવર હેડ ટાંકી બનાવેલી છે. તેમની ક્ષમતા રપ,૦૦૦ લિટર છે.

       
ધોળકા નગરપાલિકાનો સંક્ષિપ્ત પરિચય
સપ્ટેમ્બર ર૦૦૦માં ઉગતી વિકાસ શકીષણ સંગઠન ધ્વારા ધોળકા નગરપાલિકા અને નગરજનોના સહયોગથી નગરીય શાસનમાં લોકોની ભાગીદારી મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસ તરીકે નગરપાલિકાની સેવાઓની સમીક્ષા કરાઈ હતી. તેમાં વિવિધ સેવાઓ વિશે નાગરિકોનાં સંતોષ અને પર્યાપ્તતાનું સ્તર શું છે તે જણાવાયું હતું. ધોળકા નગરના વિવિધ વોર્ડમાં આ સર્વેક્ષણ હાથ ધરાયું હતું. ધોળકા નગરના નાગરિકો નગરપાલિકાની સેવાઓ અંગે ખૂબ જ અસંતોષ તે સમયે ધરાવતા હતા. જો કે દરેક વોર્ડમાં સંતોષની માત્રા જુદી જુદી હતી.
 
ફોટો ગેલેરી
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: