સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
શહેર વિશે :-
 
 
ધોળકા નગર નડિયાદથી ધોળકા અને ધોળકાથી સૌરાષ્ટ્ર તરફ જવા માટેના ધોરીમાર્ગને સાંકળતું નગર છે.તેથી ઘણીવાર વિરમગામની જેમ સૌરાષ્ટ્રનું પ્રવેશ દ્વાર પણ ગણાય છે. સૌરાષ્ટ્ર ચરોતર ભાલ નળકાંઠા અને ગુજરાત સાથે સંકળાયેલું ધોળકા નગર એ પંચરંગ ભૂમિનો પ્રદેશ ધરાવે છે. ધોળકા તાલુકાની જમીન અનાજ અને ફળોને ખૂબજ માફક આવે તેવી તથા સાનુકૂળ આબોહવા ધરાવતી છે. ધોળકા નગર ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરથી નૈરૂત્ય દિશામાં ૬પ કિ.મી. ના અંતરે અને અમદાવાદથી ૪૦ કિ.મી.ના અંતરે આવેલું છે. સૂકી આબોહવા ધરાવતું ધોળકા અમદાવાદ જિલ્લાનું એક તાલુકા મથક છે. ધોળકા જામફળ માટે સમગ્ર ભારતમાં વિખ્યાત છે.
 
 
 
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: