સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
વિસ્તાર/ વસ્તી :-
 
     ઈ.સ. ૧૮૦પ માં ધોળકા નગરની વસ્તી ૭૦,૦૦૦ જેટલી હોવાનું મનાય છે. ૧૮૩૧ માં દુકાળ તથા મહામારી રોગચાળાના કારણે નગરની વસ્તીમાં મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો હતો. ૧૮૭ર માં ધોળકાની વસ્તી ર૦,૮પ૪ થઈ હતી.જોકે વળી પાછો તેમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. ૧૮૮૧ માં ૧૮,૦૦૦, ૧૯ર૧ માં ૧ર,૦૦૦ અને ૧૯૪૧ માં ધોળકાની વસ્તી ૧૭,૬૦૦ હતી. ૧૮પ૧ માં ધોળકાની વસ્તી ફરી લગભગ ર૦,૦૦૦ થઈ હતી. ર૦૦૧ની વસ્તી ગણતરી મુજબ નગરપાલિકાની હદની વસ્તી પ૩,૮ર૭ની છે. નગરપાલિકની હદની બહારની પણ નગરને અડીને આવેલી સોસાયટીઓની વસ્તીને ધ્યાને લઈએ તો નગરની વસ્તી આશરે ૮૦,૦૦૦ જેટલી થાય છે. ૧૯૯૧ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ધોળકાની વસ્તી ૪૯,૮૬૦ હતી. તેમાં ૯.૯ ટકા હરિજનો અને ૦.૩ ટકા જ હતો. ર૦૦૧ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ધોળકા નગરમાં અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી ૪.૩૦૪ અને અનુસૂચિત જનજાતિની વસ્તી ૩૪૧ વ્યકિતઓની હતી. ૧૯૯૧ થી ર૦૦૧ દરમ્યાન વૃ‍ધ્ધિ દર ર૦.૬૬ ટકા જેટલો હતો. ત્યારબાદ તે વધીને પછીના દસકામાં ૩ર ટકા જેટલો થયો છે
 
સ્ત્રી-પુરૂષનો ગુણોત્તર :-
 
   આ નગર/શહેરમાં દર ૧૦૦૦ પુરૂષોએ ૯ર૮ સ્ત્રીઓનો ગુણોત્તર છે.
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: