સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
હોસ્પીટલો :-
 
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ,શ્રી જી.કે.મ્યુનિ.દવાખાનુ, શ્રીમતી સંતોકબા ભગવતી જનરલ હોસ્પીટલ, શ્રી કલીકુંડ પાર્શ્વનાથ જનરલ હોસ્પીટલ, જનતા સાર્વજનિક હોસ્પીટલ, શ્રી સમજુબા આંખની હોસ્પીટલ,તથા ખાનગી હોસ્પીટલો તથા દવાખાના આવેલ છે.
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: