સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
સરકારી કચેરીઓ :-
 
ધોળકા નગરમાં પ્રાંત અધિકારીશ્રીની કચેરી,વિભાગીય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી,મામલતદારશ્રીની કચેરી,પેટા તિજોરી કચેરી,સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરી,માર્ગ અને મકાન વિભાગ, પેટા વિભાગ કચેરી (પંચાયત અને સ્ટેટ),તાલુકા પંચાયત કચેરી,નર્મદા વિભાગની કચેરી,પોલીસ સ્ટેશન,પોસ્ટ ઓફીસ,ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લી. વિગેરે કચેરીઓ તથા દિવાની અને ફોજદારી કોર્ટ આવેલ છે.
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: