સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
શૈક્ષણિક માહિતી :-
 
અક્ષરજ્ઞાન :-
 
ર૦૦૧ની સ્‍િથતિએ વસતિ ગણતરી અનુસાર આ તાલુકામાં અક્ષરજ્ઞાનનું પ્રમાણ ૭પ.૭૩% રહેવા પામ્યું છે.
 
શાળા/કોલેજ :-
 
શાળા
પ્રાથમિક શાળા (સરકારી તેમજ ખાનગી)
સંખ્યા :-ર
માધ્યમિક શાળા, ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળા
સંખ્યા :-૮
કોલેજ
આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, ડીટીસી કોલેજ, પીટીસી કોલેજ
 
તાલીમ સંસ્થા
આઈ.ટી.આઈ. (તાલીમ સંસ્થા)
સંખ્યા :- ૩
 
 
 
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: