સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
પ્રમુખશ્રી/ ચીફ ઓફીસરશ્રીની યાદી :-
 
       
હાલમાં ધોળકા નગરપાલિકામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રી ભરતભાઈ આઈ પટેલ કર્યરત છે.
હાલમાં ધોળકા નગરપલિકામાં ઉપપ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રી પ્રકાશભાઈ બી ચુનારા કર્યરત છે.
હાલમાં ધોળકા નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી એસ. કે. કટારા કાર્યરત છે.
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: