સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
ઔદ્યોગિક માહિતી :-
 
       ગુજરાત સરકારશ્રી ધ્વારા ધોળકાથી ૩૦ કી.મી.ના અંતરથી સ્પે.ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન (ધોલેરા સર) તરીકે જાહેર કરી ધોળકા-ધોલેરાના આજુબાજુના વિસ્તારને આવરી લીધેલ છે. ધોલેરા સર એક આધુનિક નગરના રૂપે વિકસાવવાનું છે. જેના થકી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગામડાંનો આત્મા અને શહેરની સુવિધાનુ રૂર્બનાઈઝેશન (ગ્રામ્ય શહેરી કરણ) મોડલ અપનાવવાથી ગામડાં ભાગતાં અટકશે તેમજ શહેરો પરનું ભારણ અટકશે.ધોલેરા સર જયાં કલ્પસર પીવાના પાણીનો પ્રોજેકટ સાકાર થતાં ગુજરાતની ૧૦૦ વર્ષ સુધીના પીવાના પાણીની તકલીફ રહેશે નહીં. તેમજ રાજય સરકારશ્રીએ ધોળકા નજીકમાં આવેલ ફેદરા ગામે કારગો એરપોર્ટનું નિર્માણ કરવાનુ તેમજ ધોલેરા બંદરને વિકસાવવાનું નકકી કરેલ છે તેમજ અમદાવાદથી ભાવનગર વાયા ધોળકા-ધોલેરા થઈ ફોર લેઈન હાઈવે બનાવવાનું નકકી થયેલ છે. તેથી ધોળકા શહેર ઔદ્યોગિક વિકાસનું કેન્દ્ર બનશે.અને ધોળકા-ધોલેરા વિસ્તારોને રોજગારીની અનેક સુવિધાઓ ઉભી થશે.
      ૧રમી સદીમાં ધોળકા વ્યાપારનું એક મહત્વનું કેન્દ્ર હતું. ઈ.સ. ૧પ૭૩માં અકબરે ગુજરાત જીત્યું અને અમદાવાદમાં તે ૧૧દિવસ રોકાયો હતો અને ત્યારે તે ૧દિવસ માટે ધોળકા આવ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ’અકબરનામાં’ જોવા મળે છે. ઈ.સ. ૧૭૪૧માં અમદાવાદના નવાબે તે પાછું સર કર્યું હતું. ઈ.સ. ૧૭પ૭ થી ૧૮૦૪ સુધી ધોળકામાં ગાયકવાડની હકુમત રહી હતી. ઈ.સ. ૧૭૮૮માં બાજીરાવના સરદાર ચીમનજજી આપાએ ધોળકા લૂટયું અને ઈ.સ. ૧૮૦૪માં ધોળકા અંગ્રજોના શાસન હેઠળ આવ્યું. અને તે સમયે ધોળકા તાલુકામાં ૬૦૦ જેટલા ગામડાં હતાં અને તેમની ઉપજ રૂ.૪.પ૦ લાખ જેટલી હતી. ઈ.સ. ૧૯૩૬ પછી ધોળકા મરાઠાઓનાં શાસન હેઠળ હતું.
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: