સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
ભૌગોલિક પરિસ્થ‍િતિ :-
 
       ધોળકા નગર ર૦.૬' અને રર.૧૪ ઉત્તર અક્ષાંશ તથા ૭ર.૦૦ અને ૭૩.૦૦ પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલુ છે. ધોળકા નગરની ઉત્તરે ૪ર કિ.મી.ના અંતરે અમદાવાદ મહાનગર આવેલ છે. પૂર્વે ર૯કિ.મી.ના અંતરે ખેડા આવેલ છે. દક્ષિણે ધોલેરા બંદર તથા હડપ્પન સંસ્કૃતિના અવશેષનુ લોથલ તેમજ ગણેશજીનું જમણી સુંઢનુ મંદિર,મુ.ગણેશ ધોળકા (ગણપતિપુરા),બુટ ભવાની માતાજીનું મંદિર,અરણેજ આવેલ છે. તથા પશ્ચિમે અમદાવાદ-બોટાદ રેલ્વે લાઈન આવેલ છે. ધોળકા નગર ૧પ.ર૯ ચો.કિ.મી.ના ઘેરાવામાં આવેલ છે.
 
ભૂસ્તર રચના :-
       ધોળકા નગરમાં મુખ્યત્વે ગોરાડું અને કયારીની એમ બે પ્રકારની જમીન આવેલ છે.
 
નદીઓ તથા પર્વતો :-
       ધોળકા નગરથી ૧ર કિ.મી.ના અંતરે આવેલ વૌઠા ગામે સપ્ત નદીનું સંગમ સ્થાન આવેલ છે. નગરમાં કે તાલુકામાં કોઈ પર્વત આવેલ નથી.પરંતુ કલીકુંડ પાર્શ્ર્વનાથ મંદિર ધ્વારા પાલિતણા પ્રતિકૃતિ રૂપે શૈત્રજંય પર્વત બનાવવામાં આવેલ છે.
 
આબોહવા :-
ધોળકા નગરમાં મુખ્યત્વે ત્રણ ઋુતુઓ જોવા મળે છે.
(૧) શિયાળો:- ઓકટોમ્બર થી ફેબ્રુઆરી
(ર) ઉનાળો:- માર્ચ થી જુન માસના મધ્યભાગ સુધી
(૩) ચોમાસુ:- જુન માસના મધ્ય ભાગથી ઓકટોમ્બરના મધ્યભાગ સુધી
       એકંદરે હવામાન વધુ ઠંડુ નહી ગરમ નહી તેવુ સમઘાત ગણી શકાય તેવુ છે.
 
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: