સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
કર્મચારીઓની યાદી :-
 
ધોળકા નગરપાલિકાના કર્મચારીઓની યાદી
અ.નં.

કર્મચારીનું પુરૂ નામ
હોદ્દો
કર્મચારીનું હાલનું પુરૂ સરનામું
મોબાઈલ નંબર
1
શ્રી એસ. કે. કટારા ચીફ ઓફીસર  
8758516280
2
ડો. સી.વી.બારડ મેડીકલ ઓફીસર જી.કે.મ્યુનિ. હોસ્‍િપટલ
221730
3
શ્રી બાબુભાઈ જી.પટેલ ફાર્માસીસ્ટ જી.કે.મ્યુનિ. હોસ્‍િપટલ
1
4
શ્રી પી.બી.ખરાડી ઈન્ચાર્જ હેડ કલાર્ક ધ્વારકાપુરી સોસા.ઘોળકા
9727777906
5
શ્રી જે.જે.પરમાર ઈન્ચાર્જ મેલેરીયા ઈન્સ્પે. વૃંદાવન સોસા.ધોળકા
9723793576
6
શ્રી એ.જી.મનસુરી ઈન્ચાર્જ એકાઉન્ટન્ટ મુ. પીરાનપીરના છીલ્લા તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727710805
7
શ્રી બી.બી.ગુર્જર વ્યવસાય વેરા કલાર્ક મુ. ગધેમાર,અંબાજી માતાના મંદિર સામે તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727718317
8
શ્રી એ.બી.પરમાર વોટર વર્કસ ઈન્ચાર્જ (નર્મદા યોજના) મુ. ગધેમાર,કાછીઆશેરી તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727777941
9
શ્રી જી.આર.ચૌહાણ ઈન્ચાર્જ ટેક્ષ હેડ કલાર્ક મુ.ગાંગડ તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727777942
10
શ્રી એમ.સી.કા.પટેલ ઈન્ચાર્જ લાઈટ ઈન્સ્પેકટર મુ.કડીયાશેરી તા.ધોળકા
9727777910
11
શ્રી બી.ટી.વેગડા મફલીપુર ઝોનલ કલાર્ક સરદાર પટેલ સોસા.ધોળકા
9898514405
12
શ્રી બી.બી.પુરબીયા કલાર્ક મુ. બારકોઠા તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
1
13
શ્રી બી.કે.ત્રિવેદી કલાર્ક મુ.કુવાવાળી શેરી તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727777938
14
શ્રી એ.જે.પઠાણ મહેકમ કલાર્ક મુ. મીરકુવા તા.ધોળકા જી. અમદાવાદ
9727777929
15
શ્રી ડી.એમ.ગેલાત વોટર વર્કસ કલાર્ક મુ.મુકતાબા સોસા.ધોળકા તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9624840237
16
શ્રી એચ.કે.સોયા કેશીયર ગુજ.હાઉ.બોર્ડ,મધીયા,ધોળકા
9727777925
17
શ્રી આર.એલ.મકવાણા કલાર્ક ગુજ.હાઉ.બોર્ડ,મધીયા,ધોળકા
9662099578
18
શ્રી એન.વી.પરમાર કલાર્ક ગુજ.હાઉ.બોર્ડ,મધીયા,ધોળકા
1
19
શ્રી આઈ.જી.પુરબીયા કલાર્ક ખીજડાશેરી,ધોળકા
1
20
શ્રી એ.ડી.ડાભી કલાર્ક મુ. સોનારકુઈ તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
1
21
શ્રી કે.ટી.પરમાર કલાર્ક કેવડીયા,ધોળકા
9727713515
22
શ્રી સી.એલ.ઠાકોર કલાર્ક મુ.અલકા ટોકીઝ ગોવાળીયા વાસ તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727777940
23
શ્રી એ.એસ.ચૌહાણ ગુ.ધારા કલાર્ક મુ. અયોધ્યા સોસા.કલીકુંડતા.ઘોળકા જી.અમદાવાદ
9727748105
24
શ્રી આઈ.આર.રબારી રેકર્ડ કલાર્ક મુ.મોટા રબારીવાસ,તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9998617969
25
શ્રી એન.એસ.વાઘેલા સેનેટરી મુકાદમ મુ.મલાવનાકા સામે,તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9904142208
26
શ્રી ડી.જી.મકવાણા મેલેરીયા ઈન્સેકટ કલેકટર મુ.મફલીપુર,તા.ધોળકાજી.અમદાવાદ
9723022761
27
શ્રી આઈ.કે.વાધેલા મેલેરીયા સ્પે.ફીલ્ડ વર્કર મુ.ચુઈફળી,વાલ્મીકીવાસ,તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
1
28
શ્રી બી.ડી.ઠાકોર મેલેરીયા સ્પે.ફીલ્ડ વર્કર મુ.ચલોડા તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
1
29
શ્રી આઈ.કે.મહીડા મેલેરીયા સ્પે.ફીલ્ડ વર્કર મુ.નાગનાથ મંદીર સામે,તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
1
30
શ્રી કાળુભાઈ નાનુભાઈ પ્યુન મુ.લીલેજપુર,તા.ધોળકાજી.અમદાવાદ
1
31
શ્રી કે.બી.કા.પટેલ પ.વ.ડી. ડ્રાફટ મેન /કલાર્ક મુ. ગધેમાર,કાછીઆશેરીતા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727777916
32
શ્રી બી.બી.પટેલ લગ્ન નોંધણી કલાર્ક મુ.સરસ્વતી સોસા.તા.ઘોળકાજી.અમદાવાદ
1
33
શ્રી હિરેન પટેલ ઈન્ચાર્જ ઓવરસીયર મુ.મહાવીર સોસા.કલીકુંડતા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9725160082
34
શ્રી કે.એ.પરમાર સમાજ સંગઠક મુ.રેનવાડા,ધોળકાતા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9727777950
35
શ્રી એમ.કે.ગોહેલ પ્યુન મુ. આંબારેલી તા.ધોળકાજી.અમદાવાદ
8000276770
36
શ્રી કૈલાશ એસ.જોષી પ્યુન મુ.લાકડીયાશેરી,ધોળકાતા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
1
37
શ્રી ગીરીશ સી.વ્યાસ પ્યુન મુ.વીરાટનગર સોસા.કલીકુંડ તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
1
38
શ્રી અશોક એસ વાઘેલા વોટર વર્કસ રો. કલાર્ક મુ. બારકોઠા ધોળકા તા.ધોળકા જી.અમદાવાદ
9924799812
39
શ્રી અમૃતબેન ડી.પ્રજાપતિ પટાવાળા પાણી પાનારા મફલીપુર કલીકુંડધોળકા
1
40
શ્રી નિતેશ પી.પટેલ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ચિતરવાડીયા ધોળકા
9727777918
41
કુ. નિષિતા આર.ખત્રી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ખત્રીવાડ ધોળકા
9712140290
42
કુ. પ્રિયંકા એ.ખત્રી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ખત્રીવાડ ધોળકા
1
43
શ્રી એન.આર.રાવળ જે.સી.બી ડ્રાયવર રાજપુર
1
44
શ્રી રાકેશ એન. વાઘેલા સેનેટરી મુકાદમ ખીજડાશેરી
9824545776
45
શ્રી મુસ્તુફા એસ.ચૌહાણ વાયરમેન લાઈટ કમુવાડા
1
46
શ્રી વિનોદ એલ. ઠાકોર વોર્ડ બોય જી.કે.મ્યુનિ. હોસ્‍િપટલ
1
47
શ્રી ચિરાગ ગામેતી મેલેરીયા સ્પે.ફીલ્ડ વર્કર ધ્વારકાપુરી સોસા.ધોળકા
1
48
શ્રી ભાવિકા એ.પટેલ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર છીપવાડ,ધોળકા
1
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: